**กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564**

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัครชุมนุม

(งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โปรดอ่าน ข้อแนะนำ  กำหนดการ  ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม

*ข้อแนะนำในการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

1.นักเรียนต้องลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน ในการเข้าระบบ ตัวอย่างเช่น
   เลขประจำตัวนักเรียน : 11111
   เลขประจำตัวประชาชน : 0000000000000

2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนดำเนินการต่อไป (ชื่อ-นามสกุล, ระดับชั้น/ห้อง) หากไม่ถูกต้องกรุณาอย่ากดลงทะเบียนโดยเด็ดขาด และให้ติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือผู้เกี่ยวข้องโดยด่วน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

3.หากตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวถูกต้องแล้ว  ให้กดดำเนินการขั้นตอนต่อไป เพื่อลงทะเบียนเลือกชุมนุม

4.นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมทางอินเทอร์เน็ตได้เพียง ปีการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น เมื่อยืนยันข้อมูลแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียนได้ ดังนั้น ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกชุมนุมที่สนใจจริงๆ ก่อนทำการลงทะเบียน

5.นักเรียนสามารถดูรายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียนได้จากเมนู "รายชื่อชุมนุมที่เปิดให้ลงทะเบียน"

6.เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์ใบรายงานผลการลงทะเบียน (เมนูพิมพ์ใบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม) เพื่อนำไปเป็นหลักฐานยืนยันกับครูที่ปรึกษาชุมนุม (ส่งให้ครูที่ปรึกษาชุมนุมตอนเข้าห้องเรียน)

7.นักเรียนต้องลงทะเบียนภายในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากเกินกำหนดจะไม่สามารถลงทะเบียนได้

8.การกระทำใดๆ ในระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมทางอินเทอร์เน็ต จะถือว่าเป็นการกระทำของนักเรียน ซึ่งไม่สามารถเรียกร้องขอแก้ไขข้อมูลในภายหลังได้

9.สำหรับนักเรียนที่ไม่ลงทะเบียน ลงทะเบียนไม่ทัน หรือพบปัญหาการลงทะเบียน กรุณาติดต่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 


*กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

1.เปิดระบบให้นักเรียนได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ ก่อนการลงทะเบียนจริง

  ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564   เวลา 09.00 น.  ถึง วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน2564  เวลา 18.00 น. 

  เพื่อตรวจดูว่าตนเองมีชื่ออยู่ในระบบหรือไม่) หากไม่มีชื่อในระบบให้ติดต่อ ครูศักดิ์ชัย  ดวงน้ำแก้ว (หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) โทร.0996617196

2.เปิดระบบให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น.  ถึง  วันพฤหัสบดี  ที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.  

(ระบบจะปิดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.)


*ข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกชุมนุม

1.การลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม สามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้ หรือคอมพิวเตอร์

2.นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว

3.กรณีลงทะเบียนไม่ได้และต้องไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมชุมนุม ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบ 

   ครูศักดิ์ชัย  ดวงน้ำแก้ว  โทร.0996617196


 

รายชื่อกิจกรรมชุมนุมที่เปิดรับ (ชุมนุม)
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564
ที่ รายชื่อชุมนุม จำนวนที่รับสมัคร
1 1 ชุมนุม Design Ideas 30
2 2 ชุมนุม YC เพื่อนช่วยเพื่อน 30
3 3 ชุมนุมนักกีฬา 80
4 4 ชุมนุมยุวชนคนรักประชาธิปไตย 80
5 5 ชุมนุมพี่ช่วยน้อง 22
6 6 ชุมนุม A-Math 22
7 7 ชุมนุมคณิตศิลป์ 34
8 8 ชุมนุม GSP สร้างสรรค์ 22
9 9 ชุมนุมดนตรี-นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 32
10 10 ชุมนุมศิลปะ 25
11 11 ชุมนุมตามรอยอารยธรรม 22
12 12 ชุมนุม Wold Science 30
13 13 ชุมนุมวงโยธวาทิต/ดนตรี 60
14 14 ชุมนุมพี่เลี้ยงลูกเสือ/ช่างอุตสาหกรรม 30
15 15 ชุมนุม Miracle Of Roses 30
16 16 ชุมนุมนักสร้างฝัน 22
17 17 ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร 52
18 18 ชุมนุมรักษ์วิทยาศาสตร์ 42
19 19 ชุมนุมคณิตคิดเร็ว 30
20 20 ชุมนุมคอมพิวเตอร์ 40
21 21 ชุมนุมท่องโลกอาเซียน 25
22 22 ชุมนุมหรรษาภาษาจีน 30
23 23 ชุมนุม English Entertainment Club 50
24 24 ชุมนุมภาษา พาซ่าส์ 40
25 25 ชุมนุมยุวชนคนรักเศรษฐกิจพอเพียง 23
26 26 ชุมนุมภาษาไทยหรรษา 23
27 27 ชุมนุมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 30
28 28 ชุมนุมการละเล่นพื้นบ้าน 25
29 29 ชุมนุมสวนฯ วรรณกรรม  20
30 30 ชุมนุมรู้รักษ์ภาษาไทย  20
31 31 ชุมนุมภาษาพาเพลิน  30
32 32 ชุมนุมห้องสมุด  30
33 33 คาราเต้โด 30
รวม 1111

 


*คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมออนไลน์ version 6 (สำหรับนักเรียน) (PDF)

       https://drive.google.com/file/d/13xHc6b71n63p_8VDHFPTt_oN-UkkT8gu/view?usp=sharing

 


*วีดีโอแนะนำการใช้งาน

    - ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ ก่อนลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม

    - ขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

    - ขั้นตอนการตรวจสอบผลการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม และพิพม์เอกสารการลงทะเบียน